Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

  1. Διοργανώτρια διαγωνισμού 

Η εταιρία με την επωνυμία « Βλάχος », που εδρεύει στη Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 117, Καισαριανή, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική́ ενέργεια μεσώ διαγωνισμού́ στο Instagram, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά́ τη διάρκεια του Διαγωνισμού́, στο επίσημο διαδικτυακό́ τόπο της εταιρείας www.lefterisvlachos.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»), καθώς επίσης και στον επίσημο λογαριασμό́ της Ελευθέριος Σπ. Βλάχος στο κοινωνικό δίκτυό Instagram.( vlachoscolors )

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

2. Διάρκεια διαγωνισμού́

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 25/1/2022 ως και την 8/2/2022

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

3. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας  καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: Στον λογαριασμό της vlachoscolors στο Instagram και θα αναρτηθεί «post» στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να (α) κάνει «follow» το λογαριασμό vlachoscolors στo Instagram , (β) να κάνει «like» στη φωτογραφία του διαγωνισμού στο Instagram και (γ) να αναφέρει σε σχόλιο, κάνοντας «tag» έναν φίλους (πραγματικό πρόσωπο) στη συγκεκριμένη ανάρτηση («post»).

Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει παραπάνω από μία (1) φορά στο διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται το προφίλ χρήστη που θα έχει ακολουθήσει όλα τα βήματα για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό στο post της vlachoscolors στο Instagram.

4. Δώρο διαγωνισμού

Το δώρο του διαγωνισμού είναι 2Κg χρώμα κιμωλίας ( chalk paint) Best Lac. Σε συγκεκριμένη  απόχρωση.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Περαιτέρω, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Ελευθέριος Σπ. Βλάχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

5. Ενημέρωση νικητών 

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα είναι (1) και θα ανακηρυχθούν κατόπιν κλήρωσης από ηλεκτρονικό σύστημα που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 8/2/2022 από την Ελευθέριος Σπ. Βλάχος μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Ελευθέριος Σπ. Βλάχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με νέα ανακοίνωσή της.

6. Παραλαβή δώρων

Η επικοινωνία με το νικητή θα γίνει μέσω Instagram  με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση αλλά και με ανάρτηση εντός 24 ωρών από την κλήρωση.

Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τριών (3) ημερών μετά την κλήρωση, η Ελευθέριος Σπ. Βλάχος θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τριών (3) ημερών τοτε θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου.

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος. (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές.

Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

7. Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση μας παύει να υφίσταται. Η Ελευθέριος Σπ. Βλάχος δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Οι Όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site www.lefterisvlachos.gr

8. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της επιχείρησης www.lefterisvlachos.gr

 

Contact form